Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

O repozytorium

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze ńrodków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalnońci dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia. W systemie rejestrowane są informacje o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów PW, gromadzone zgodnie z wymogami okreńlonymi dla oceny pracowników i jednostek naukowych. W Repozytorium PW, stanowiącym ważną częńć systemu, są archiwizowane w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły, rozdziały z mongorafii i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki okreńlone w umowach pomiędzy autorami i włańcicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).
Celem tworzenia Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na Uczelni badań, specjalizacji poszczeólnych jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników naukowych. System, będący platformą komunikacyjną PW z innymi ońrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe, będzie sukcesywnie udostępniany od 2013 roku. Za aktualnońć i kompletnońć danych gromadzonych w systemie odpowiadają Wydziały i te jednostki organizacyjne PW, które prowadzą działalnońć naukową, badawczą i dydaktyczną.
Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy PW opracowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT finansowanego ze ńrodków NCBiR). Za organizację prac związanych z wdrożeniem projektu, takich jak: przygotowanie podstaw prawnych wdrożenia, prowadzenie szkoleń oraz weryfikacja danych w istniejących wczeńniej w PW bazach dorobku naukowego, odpowiada Biblioteka Główna PW (zadanie dofinansowane ze ńrodków MNiSW).
Kontakt:
BGPW – M. Lewandowska-Tranda, tel.: 22 234 6074, e-mail: repozytorium.bg@pw.edu.pl
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek