Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil dyscypliny nauki

Profil dyscypliny nauki

nauki biologiczne

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Menu domeny

Profil

Tematyka prac badawczych w dyscyplinie:

 • opracowywanie innowacyjnych strategii terapeutycznych opartych o wykorzystanie potencjału komórek macierzystych i biointeligentne nośniki
 • wprowadzanie nowatorskich protokołów leczenia uwzględniających prekondycjnonowanie komórek macierzystych, transfer mikrofragmentów błonowych i regulowanie ekspresji genów
 • biotransformacje i synteza chemiczna związków o istotnych właściwościach biologicznych, użytecznych, między innymi w przemyśle farmaceutycznym, rolno-spożywczym i kosmetycznym
 • zastosowanie biokatalizy do funkcjonalizowania naturalnych i syntetycznych związków chemicznych w celu zwiększenia/zmiany ich aktywności biologicznej
 • biotechnologiczne zastosowanie bakteriofagów w medycynie i weterynarii
 • modyfikacje genetyczne roślin w celu poprawy ich właściwości użytkowych
 • wykorzystanie różnego rodzaju surowców odpadowych (np. tworzywa sztuczne, surowce ligninocelulozowe, gliceryny, odpady komunalne, odpady z przemysłu rolno-spożywczego) jako odnawialnego źródła węgla i energii dla mikroorganizmów (w tym genetycznie zmodyfikowanych), w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz produkcji wartościowych związków
 • określanie aktywności biologicznej (przeciwnowotworowej, przeciwdrobnoustrojowej, przeciwzapalnej, cytotoksycznej, przeciwutleniającej, przeciwcukrzycowej, hemolitycznej) związków pochodzenia naturalnego i otrzymanych na drodze syntezy
 • określanie molekularnego mechanizmu oddziaływania naturalnych i syntetycznych związków z biomolekułami (lipidy, białka, DNA), z błonami biologicznymi oraz z komórkami
 • badania nad systematyką, biologią, ekologią i filogenezą roślin i zwierząt
 • badania ekologicznych i ewolucyjnych aspektów interakcji pasożyt – żywiciel
 • badania zmienności biologicznej i kulturowej ludzkich populacji pradziejowych, historycznych i współczesnych oraz analizy zmian paleopatologicznych struktur kostnych i zębów człowieka i innych ssaków
 • zdrowie i rozwój ontogenetyczny człowieka w kontekście zmiennych środowiskowych i uwarunkowań genetycznych oraz bezpieczeństwo i fizjologia pracy człowieka w środowisku technicznym

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego: w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.

Słowa kluczowe: komórki macierzyste, biotransformacje, biokataliza, bakteriofagi, modyfikacje genetyczne, surowce odpadowe, aktywność biologiczna, biomolekuły, taksonomia, filogeneza, ekologia, ochrona przyrody, biologia człowiekaJednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/domain/UPWrc09fc1a60de94835adad628f894a7d67/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek