Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil dyscypliny nauki

Profil dyscypliny nauki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Menu domeny

Profil

Tematyka prac badawczych w dyscyplinie:

 • kształtowanie i ochrona zasobów wodnych terenów rolniczych, leśnych i zurbanizowanych
 • rozpoznanie procesów obiegu wody w systemie gleba – roślina – atmosfera
 • techniki i technologie zwiększenia sprawności poprawy i ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych
 • doskonalenie metod oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem terenów niezurbanizowanych i chronionych oraz zanieczyszczeń specyficznych
 • modelowanie hydrodynamiczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • modelowanie hydrologiczne w zlewniach rzecznych w aspekcie prowadzenia zintegrowanej gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i retencji wód
 • badania transportu zanieczyszczeń, rumowisk i sedymentacji w rzekach i zbiornikach wodnych oraz zmian morfologicznych koryt cieków i dolin rzecznych
 • modelowanie fizyczne budowli i urządzeń wodnych
 • rewitalizacja zdegradowanych antropogenicznie zbiorników wodnych
 • zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach miejskich
 • zielono-niebieska infrastruktura terenów zurbanizowanych oraz wiejskich w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych i minimalizowania ich skutków
 • technologie nisko- i bezodpadowe i alternatywne wykorzystanie odpadów
 • badania w zakresie niezależności energetycznej, dywersyfikacji produkcji energii na obszarach wiejskich i zurbanizowanych ze źródeł alternatywnych m.in. odpadów organicznych (biodpady i odpady żywnościowe), wody, upraw energetycznych, biomasy z szybko rosnących gatunków drzew, wiatru i słońca
 • zdecentralizowane systemy produkcji i magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w różnych postaciach dla zwiększenia jej dostępności bez negatywnego oddziaływania na pracę sieci elektroenergetycznej
 • nowe technologie konwersji biomasy do energii i jej nośników, w tym wielopaliwowe reaktory niskotemperaturowe, konwersja odpadów organicznych do wodoru i sekwestracja CO2
 • rekultywacja terenów pogórniczych i poprzemysłowych oraz kształtowanie krajobrazu antropogenicznego
 • ochrona atmosfery i modelowanie zanieczyszczeń powietrza
 • odziaływanie na środowisko inwestycji z zakresu inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki
 • monitoring zjawisk przyrodniczych i antropogenicznych z wykorzystaniem technik satelitarnych i systemów informacji przestrzennej, ocena stanu środowiska i prognozowanie skutków działalności człowieka
 • modelowanie matematyczne procesów środowiskowych
 • zarządzanie środowiskiem, zasobami przestrzennymi, bezpieczeństwem i zdrowiem publicznym na rzecz systemowej koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • badania i analizy prawne, ekonomiczne i społeczne związane z rozwijanymi technologiami i działalnością w obszarze dyscypliny IŚGiE

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego: w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska górnictwo i energetyka.

Słowa kluczowe: woda, ścieki, odpady, melioracje wodne, retencja, zbiorniki retencyjne, gospodarka wodna, atmosfera, urządzenia wodne, wodociągi, kanalizacja, biomasa, energia, klimat, technologie bezodpadoweJednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/domain/UPWreb059d9ffeaa46fc9e813ea0e302688e/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek