Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil dyscypliny nauki

Profil dyscypliny nauki

inżynieria lądowa i transport

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Menu domeny

Profil

Tematyka prac badawczych w dyscyplinie:

  • pozycjonowanie i nawigacja z użyciem obserwacji Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS) i innych systemów pomiarowych, w tym: doskonalenie metod opracowania obserwacji satelitarnych GNSS w czasie rzeczywistym, prawie rzeczywistym oraz post-processingu do celów nawigacyjnych oraz geodezyjnych, integracja sensorów: odbiorników satelitarnych GNSS, inercyjnych jednostek pomiarowych, żyroskopów i LIDARu w celu wyznaczania pozycji i orientacji urządzeń mobilnych
  • badanie i modelowanie atmosfery, a w szczególności: modelowanie stanu atmosfery ziemskiej na podstawie obserwacji satelitarnych GNSS, radiometrycznych i meteorologicznych; opracowywanie i wdrażanie systemów zasilania numerycznych modeli prognoz pogody obserwacjami satelitarnymi GNSS
  • rozwój metod analiz, modelowania i prezentacji danych przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi kartograficznych, geoinformatycznych i uczenia maszynowego; przetwarzanie dużych zbiorów danych, w tym: badania i predykcje przepływu osób i pojazdów z użyciem danych mobilnych na potrzeby budowy systemów typu smart-city
  • wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w analizach przestrzennych, geoinformatyce, fotogrametrii i teledetekcji; modelowanie i publikacja danych w systemach informacji przestrzennej z użyciem metod Semantycznego Internetu; wykorzystanie analizy języka naturalnego do integracji zasobów WWW z danymi przestrzennymi
  • rozwój Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego, a w szczególności: wyznaczanie globalnych parametrów geodezyjnych opisujących rotację, geometrię oraz pole grawitacyjne Ziemi z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości do sztucznych satelitów Ziemi oraz zintegrowanych obserwacji GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou; doskonalenie metod wyznaczenia przebiegu lokalnej geoidy i quasigeoidy z wykorzystaniem zintegrowanych danych grawimetrycznych, niwelacyjnych i GNSS
  • precyzyjne wyznaczanie orbit sztucznych satelitów Ziemi z uwzględnieniem perturbacji grawitacyjnych i niegrawitacyjnych oraz efektów wynikających z ogólnej teorii względności; synchronizacja, transfer czasu i wyznaczanie parametrów geodezyjnych z wykorzystaniem technik geodezji chronometrycznej z wykorzystaniem naziemnych i satelitarnych zegarów atomowych
  • monitorowanie środowiska przyrodniczego, infrastruktury i budowli, a w szczególności deformacji terenu z wykorzystaniem teledetekcyjnych technik satelitarnych, lotniczych i naziemnych. Opracowanie nowych instrumentów pomiarowych; tworzenie i rozbudowa sieci permanentnych stacji GNSS oraz zintegrowanych punktów osnowy geodezyjnej oraz precyzyjnej infrastruktury pomiarowej, a także badania geodynamiczne w zakresie monitorowania aktywnych stref tektonicznych, osuwisk i terenów na obszarach eksploatacji górniczej z wykorzystaniem względnych i absolutnych obserwacji geodezyjnych oraz sejsmologii GNSS
  • tworzenie numerycznych modeli terenu oraz numerycznych modeli pokrycia terenu na podstawie danych pozyskanych z bezzałogowych statków latających oraz skaningu laserowego; tworzenie trójwymiarowych modeli obiektów inżynierskich i przyrodniczych z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
  • budownictwo zrównoważone – badania i analizy betonu z zawartością nowoczesnych kompozytów; opracowanie technologii i badania właściwości betonów i zapraw, w tym: zastosowanie nanododatków i nanodomieszek w technologii betonów i zapraw, zastosowanie materiałów z recyklingu w technologii betonów i zapraw, opracowanie technologii wysokowartościowego betonu wodoporzepuszczalnego, badanie, analiza i modelowanie nośności warstwowych elementów drewnianych z uwzględnieniem poślizgu między warstwami składowymi i analizą niezawodności; analiza dynamiczna konstrukcji poddanych działaniu obciążeń ruchomych, w szczególności analiza drgań belek mostowych, kładek dla pieszych oraz stropów płytowych obciążonych ruchem komunikacyjnym w ujęciu dynamiki deterministycznej oraz stochastycznej; stany graniczne nośności i użytkowalności żelbetowych konstrukcji z betonu zwykłego i wysokowartościowego, modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym (płyty, belki, słupy); analiza elementów żelbetowych i fibrobetonowych z zastosowaniem sztucznej inteligencji; analiza konstrukcji stalowych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • badania mechanicznych właściwości gruntów prowadzone w oparciu o nowoczesne techniki badawcze; identyfikowanie i formułowanie występujących w przyrodzie korelacji w odniesieniu do parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych, w szczególności dla gruntów ilastych; analiza wpływu zmian warunków klimatycznych na fizyczno-mechaniczne właściwości podłoża gruntowego; badania parametrów geotechnicznych i zjawisk zachodzących w gruntach stabilizowanych nanododatkami

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego: w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Słowa kluczowe: geodezja, geoinformatyka, budownictwo, nanokomponenty, konstrukcje budowlane, kartografia, pomiary satelitarne, grawimetria, fotogrametria, teledetekcja, geodynamika, pomiary przemieszczeń, badania odkształceń, geotechnika, inżynieria geoprzestrzenna, nawigacja satelitarna, big data, uczenie maszynowe, analizy przestrzenne, modelowanie numeryczne, systemy informacji geograficznej, infrastruktura informacji przestrzennej, wyznaczanie orbit satelitów, precyzyjne pozycjonowanie, ruch obrotowy Ziemi, potencjał grawitacyjny Ziemi, meteorologia GNSS, InSAR, Lidar, integracja danych, geodezyjne układy odniesienia, monitoring środowiska przyrodniczego, infrastruktury i budowliJednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/domain/UPWrf49d0dd3688d4f03b6f5c720b3c45844/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek