Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Rozmieszczenie, ekologia i fenologia bożodrzewu gruczołkowatego (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) we Wrocławiu

Przemysław Bąbelewski

Abstract

The work includes an inventory of the sites of the Glandular woodland against the background of the utility zones of Wrocław, the sex of trees and their number were marked. The circumference was measured at a height of 130 cm. The manner of appearing in the position was defined. The trees are divided into multi-stem and single-stem trees. Within the female trees, the percentage of trees with different colored fruit was determined. The degree of hemerobia of the synagogue habitats was determined and whether it reacts to the phenomenon of the urban heat island was determined by inserting the inventoried sites on a map showing the distribution of the urban heat island.
Identyfikator pozycji
UPWrd7f11e72982045ba8a69d9a561d7e4bb
Rodzaj dyplomu
Praca doktorska
Autor
Tytuł w języku polskim
Rozmieszczenie, ekologia i fenologia bożodrzewu gruczołkowatego (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) we Wrocławiu
Język
pol (pl) polski
Jednostka dyplomująca
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (WPT)
Dyscyplina nauki
ogrodnictwo / dziedzina nauk rolniczych / obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Status pracy
Obroniona
Data rozpoczęcia
01-10-1998
Data nadania stopnia
29-01-2004
Promotor
Mieczysław Czekalski Mieczysław Czekalski Afiliacja nieokreślona
Recenzenci wewnętrzni
Eugeniusz Kołota Eugeniusz Kołota Afiliacja nieokreślona
Recenzenci zewnętrzni
Jerzy Tumiłowicz Jerzy Tumiłowicz Afiliacja zewnętrzna autora: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Paginacja
203
Słowa kluczowe w języku polskim
bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima), hemerobia, Wrocław, zieleń miejska
Streszczenie w języku polskim
W pracy wykonano spis stanowisk bożodrzewu gruczołkowatego na tle stref użytkowych Wrocławia, oznaczono płeć drzew oraz ich liczbę. Zmierzono obwód na wysokości 130 cm. Określono sposób zaistnienia na stanowisku. Podzielono drzewa na wielopniowe i jednopniowe. W obrębie drzew żeńskich oznaczono procentowy udział drzew o owocach różnie zabarwionych. Określono stopień hemerobii siedlisk bożodrzewu oraz zbadano czy reaguje na zjawisko miejskiej wyspy cieplnej, nanosząc zinwentaryzowane stanowiska na mapę obrazującą rozkład miejskiej wyspy cieplnej. W latach 1999-2001 wykonano obserwacje fenologiczne na 12. stanowiskach o łącznej liczbie 48. drzew. Na stanowiskach szczegółowych oznaczono roślinność towarzyszącą, wykonano analizę na zawartość makroskładników i metali ciężkich (Cd i Pb) w glebie i w liściach. Z wyznaczonych drzew pobrano po trzydzieści liści z różnych miejsc korony w celu wykonania pomiarów powierzchni fotosyntetycznej. Oznaczono żywotność nasion metodą tetrazolinową, wilgotność, a następnie wysiano je do skrzynek i oceniono wschody roślin bożodrzewu gruczołkowatego.
Liczba cytowań
4

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/phd/UPWrd7f11e72982045ba8a69d9a561d7e4bb/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek