Baza wiedzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil zespołu

Zespół waloryzacji odpadów i biomasy - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zespół waloryzacji odpadów i biomasy

Wiodący Zespół Badawczy

Menu zespołu

Profil

  • Publikacje
Akronim
WBVG
Tematy badawcze:
Biokonwersja (fermentacja metanowa, kompostowanie, biosuszenie) odpadów oraz biomasy w paliwa stałe i gazowe, nawozy, sorbenty oraz inne produkty o wysokich walorach użytkowych,, Konwersja termiczna (toryfikacja, piroliza, hydrotermalna karbonizacja) odpadów oraz biomasy w paliwa stałe i gazowe, nawozy, sorbenty oraz inne produkty o wysokich walorach użytkowych,, Wykorzystanie produktów biokonwersji oraz konwersji termicznej odpadów i biomasy do remediacji gruntów, ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska ze źródeł przemysłowych i rolniczych,, Badania emisji zanieczyszczeń gazowych i ciekłych do środowiska w trakcie biokonwersji i konwersji termicznej odpadów i biomasy,, Badania narażenia pracowników na czynniki szkodliwe uwalniane w trakcie biokonwersji i konwersji termicznej odpadów i biomasy,, Analizy społeczne, ekonomiczne i środowiskowe procesów oraz produktów biokonwersji i konwersji termicznej odpadów i biomasy,, Gospodarka cyrkulacyjna w rolnictwie i w przemyśle rolno-spożywczym,, Wykorzystanie technologii mikroelektronicznych w gospodarce odpadami,, Interdyscyplinarne metody monitoringu instalacji przetwarzania odpadów,, Nowoczesne metody unieszkodliwiania odcieków składowiskowych,, Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu gospodarką odpadami,, Transdycyplinarne podejście do gospodarki odpadami – gospodarka odpadami jako element przemysłu 4.0,, Gospodarowanie odpadami, biomasą i energią w ekstremalnych warunkach klimatycznych przyszłych lądowych i pozaziemskich siedlisk ludzkich.
Tematy badawcze:
Bioconversion (methane fermentation, composting, bio-drying) of waste and biomass in solid and gaseous fuels, fertilizers, sorbents, and other products with high functional values,Thermal conversion (torrefaction, pyrolysis, hydrothermal carbonization) of waste and biomass in solid and gaseous fuels, fertilizers, sorbents, and other products with high functional values,The use of bioconversion products and thermal conversion of waste and biomass for soil remediation, reduction of emissions to the environment from industrial and agricultural sources,Studies on the emission of gaseous and liquid pollutants into the environment during bioconversion and thermal conversion of waste and biomass,Tests of worker exposure to harmful agents released during bioconversion and thermal conversion of waste and biomass,Social, economic and environmental analysis of processes and products of bioconversion and thermal conversion of waste and biomass,Circular economy in agriculture and in the agri-food industry,The use of microelectronic technologies in waste management,Interdisciplinary methods of monitoring waste treatment installations,Modern methods of disposal of landfill leachates,Use of IT tools in waste management,A transdisciplinary approach to waste management - Waste management as an element of industry 4.0,Waste, biomass, and energy management under extreme climatic conditions of future terrestrial and extraterrestrial human habitats.
Słowa kluczowe:
bioodpady, odpady żywności, odpady komunalne, osady ściekowe, biomasa, biowęgiel, toryfikat, biogaz, kompost, piroliza, toryfikacja, spalanie, fermentacja, kompostowanie, biosuszenie, emisje, lotne związki organiczne, odory, metale ciężkie, analiza cyklu życia, oddziaływanie na środowisko, „Waste to Energy”, „Waste to Carbon”, „Circular Economy”, „Waste in Space”
Słowa kluczowe:
bio-waste, food waste, municipal solid waste, sewage sludge, biomass, biochar, biocarbon, biogas, compost, pyrolysis, torrefaction, combustion, fermentation, composting, biodrying, emissions, volatile organic compounds, odors, heavy metals, life cycle analysis, environmental impact, Waste to Energy, Waste to Carbon, Circular Economy, Waste in Space
Ważne osoby (np. twórca, opiekun, osoba do kontaktu)
Andrzej Białowiec (KBS) Andrzej Białowiec Katedra Biogospodarki Stosowanej (KBS)[Lider]
Dane kontaktowe
Katedra Biogospodarki Stosowanej, Chełmońskiego 37a, 51-630 Wrocław
Wewnętrzna jednostka powołująca
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr)
Dyscyplina nauki:
2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Jednolity identyfikator zasobu
https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/team/UPWr3f2491470e0340d6971ba3a144db1ad6/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek